Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Vavrek Balázs E.V. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://vavrekbalazs.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Vavrek Balázs
Székhely: 1182 Budapest, Torda u. 30.
Adószám: 66960881-1-43
Telefon: +36-30-495-9768
Email cím: info@vavrekbalazs.hu

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a https://vavrekbalazs.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásával marketinghez és reklámszövegíráshoz kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”) hírlevélben (feliratkozás után), letölthető vagy megvásárolható e-könyvekben vagy a Weboldalon megvásárolható rendezvényeken.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében marketinggel és reklámszövegírással kapcsolatos anyagok rendelkezésre bocsátásával.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a Weboldalon, amik a marketinggel és reklámszövegírással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, rendezvények, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb (vagy egyéb szövegezésű, de funkciójában megrendelési gomb) lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://vavrekbalazs.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb (vagy egyéb szövegezésű, de funkciójában megrendelési gomb) lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt vagy rendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkező megadhatja érvényes bankkártyaadatait, ha online bankkártyás fizetést választ. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Simplepay nevű fizetési rendszert a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simplepay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarlo-aff/, illetve https://simplepay.hu/impresszum/ weboldalakon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

7. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8. Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az info@vavrekbalazs.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. Szolgáltató kijelenti, hogy szándéknyilatkozatot is elfogad (és nem vár el jognyilatkozatot) a felmondáshoz.

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül írásban felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Felmondás esetén Szolgáltató a megbízási díjat Felhasználó bankszámlájára visszafizeti.

Felmondás rendezvény esetén:

Hacsak Szolgáltató erről külön nem rendelkezik, Felhasználót a rendezvény időtartamának 50%-ig teljes körű elállás illeti meg. (Ún. „még a helyszínen is meggondolhatod magad-garancia”.)

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

10. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor írásban felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

11. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

12. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális – esetleges – következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

13. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://vavrekbalazs.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási, továbbértékesítési vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ebből következően tilos az anyagok vagy annak részeit bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@vavrekbalazs.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el. (http://jarasinfo.gov.hu/)

Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

NetMasters Europe Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
Cégjegyzékszám: 09 09 025522

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://vavrekbalazs.hu/aszf weboldalon.